اسامی و عناوین کمیته های طرح بازمهندسی نظام آموزشی، پژوهشی و خدمات فناوری علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی

نام کمیته

مجموعه رشته ها

علوم محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی طبیعت

مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی

علوم باغبانی

علوم و مهندسی باغباني، مهندسی فضای سبز، تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

علوم صنایع چوب و جنگل

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، علوم و مهندسی جنگل

علوم خاک

مديريت حاصلخيزي و زيست فناوری خاک، علوم و مهندسی خاک، مدیریت و کنترل بیابان، مدیریت منابع خاک

علوم دامی

علوم دامی، تکنولوژی تولیدات دامی، اصلاح نژاد

علوم آبخیز و مرتعداری

تکنولوژی آبخیزداری، علوم و مهندسی آبخیزداری، علوم و مهندسی آب، اکو هیدرولوژی، علوم و مهندسی مرتع، تکنولوژی مرتع

علوم ژنتیک و بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی، ژنتیک و به نژادی گیاهی، به نژادی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

علوم اگروتکنولوژی

اگروتکنولوژی و اگرواکولوژی، تکنولوژی تولیدات گیاهی

علوم ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، توسعه کشاورزی، توسعه روستایی

علوم گیاه پزشکی

بیماری شناسی گیاهی، حشره شناسی، گیاه پزشکی

علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی شیلات

علوم و صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

اقتصاد و مدیریت کشاورزی

اقتصادکشاورزی، بازاریابی، مدیریت کشاورزی

طرح بازمهندسی نظام آموزشی، پژوهشی و خدمات فناوری علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی