سند چشم انداز

سند چشم انداز

پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در افق چشم انداز، مجموعه تحقیقاتی توسعه یافته و توانمند در مدیریت چرخه مساله یابی و تولید دانش خواهد بود که توانسته است با ارتقاء و هدایت صحیح منابع انسانی، سازمانی، اطلاعاتی و زیرساختی دانشگاه، جریان ارائه راه حل های نوآورانه مبتنی بر پژوهش را در پاسخ به نیازهای ملی و محلی در سطوح مختلف نهادینه و کارآمد کند.

نظام پژوهش و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این افق بواسطه فعالیت های پژوهشگاه و و شبکه آزمایشگاهی و با اتکاء بر منابع انسانی متخصص، پژوهشکده­های برتر، مراکز متعالی و آزمایشگاه­های پیشرفته در توسعه دانش و فناوری، نوآوری مبتنی بر پژوهش و تولید ثروت از اقتصاد دانش دارای نقش مؤثر و پیشرو در کشور هم راستا با چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.