سند چشم انداز

سند چشم انداز

پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاهی است توسعه یافته و توانمند در مدیریت علم و فناوری که بواسطه آن دانشگاه آزاد اسلامی با اتکاء بر سهم برتر از منابع انسانی متخصص، پژوهشکده­های برتر، مراکز متعالی و آزمایشگاه­های پیشرفته خود در راستای چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در توسعه دانش و فناوری کشور و تولید ثروت نقش مؤثر دارد و در صنایع پیشرفته ای که مالکیت آنرا در اختیار دارد در کشور سرآمد است.