معرفی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی

 

کلیات برنامه راهبردی عملیاتی شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی

 

ماموریت:

مدیریت و هدایت منابع، زیرساخت ها و نظام پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی شامل شبکه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی و منابع انسانی، اطلاعاتی و فیزیکی با هدف تولید دانش و ارائه راه حل های نوآورانه مبتنی بر پژوهش در پاسخ به نیازهای ملی و محلی.

براین اساس عمده وظایف پژوهشگاه به شرح زیر است:

 • سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور زیر ساخت پژوهشی، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی واحدهای دانشگاهی، آزمایشگاه های تخصصی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه؛
 • توسعه، تقویت، حمایت و هدایت طرح های پژوهشی برون سازمانی و کلان طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی مستقل از پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی، علم سنجی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه واحدهای پژوهشی جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛
 • ایجاد بستر لازم در نمایه سازی برون دادهای علمی دانشگاه از قبیل سمینار، مجلات و سایر پژوهش ها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و واحدهای آن و سایر مؤسسات؛
 • تعیین رویکردهای پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت؛ با همکاری و مشارکت معاونت های موضوعی
 • بررسی و ارزیابی فعالیتهای دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی پژوهشی جامعه و دانشگاه.
 • استانداردسازی آزمایشگاه ها

 

۲- چشم انداز:

پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در افق چشم انداز، مجموعه تحقیقاتی توسعه یافته و توانمند در مدیریت چرخه مساله یابی و تولید دانش خواهد بود که توانسته است با ارتقاء و هدایت صحیح منابع انسانی، سازمانی، اطلاعاتی و زیرساختی دانشگاه، جریان ارائه راه حل های نوآورانه مبتنی بر پژوهش را در پاسخ به نیازهای ملی و محلی در سطوح مختلف نهادینه و کارآمد کند.

نظام پژوهش و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این افق بواسطه فعالیت های پژوهشگاه و و شبکه آزمایشگاهی و با اتکاء بر منابع انسانی متخصص، پژوهشکده­های برتر، مراکز متعالی و آزمایشگاه­های پیشرفته در توسعه دانش و فناوری، نوآوری مبتنی بر پژوهش و تولید ثروت از اقتصاد دانش دارای نقش مؤثر و پیشرو در کشور هم راستا با چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 

 

۳- اهداف:

 • تقویت قابلیت پاسخگویی نظام پژوهشی دانشگاه[۱] به نیازهای تحقیقاتی ملی و محلی
 • توسعه کمی و کیفی فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی
 • افزایش درآمدها و منافع دانشگاه از فعالیت های پژوهشی
 • افزایش پژوهش های هدفمند و کاهش پژوهش های بدون تقاضا و یا بدون کاربست
 • افزایش سرمایه گذاری بیرونی در فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه
 • افزایش فعالیت ها و قابلیت های بین المللی نظام پژوهشی دانشگاه
 • توسعه متوازن شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 

 • عوامل حیاتی موفقیت (Critical Success Factors – CSF):
 • قابلیت مشتری مداری و ارائه خدمات پژوهشی تقاضا محور در شبکه مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی
 • قابلیت مشتری مداری و ارایه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
 • قابلیت پژوهشگاه در سیاست گذاری پژوهشی و مدیریت شبکه مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی
 • بلوغ سازمانی پژوهشگاه در مدیریت دانش و مدیریت پروژه های بزرگ پژوهشی
 • قابلیت پژوهش گری اعضای هیات علمی و نخبگان دانشگاه
 • ارتباطات و تعاملات بین بخشی با سازمان های بیرونی
 • منابع انسانی و زیر ساخت شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 

 • راهبردها و اقدامات کلیدی:
 • توسعه پژوهش های برنامه محور منطبق بر نظام پایش آزاد و نظام موضوعات استراتژیک، فاخر و برندساز
  • رصد پیشرفت های علمی و فنی، انجام مطالعات آینده پژوهشی دانش و احصاء عرصه های کلیدی و اولویت دار آتی
   • پایش آخرین پیشرفتهای علمی و فنی روز دنیا در حوزه های مختلف و بررسی چرخه عمر فناوری ها
   • بررسی و تدوین گزارش های روند تولید علم در حوزه های گوناگون در دنیا و در کشور
   • پیش بینی آینده توسعه فناوری و نوآوری در مراکز تحقیقاتی مرتبط با پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
   • مطالعات کمی و کیفی روند تولید علم دانشگاه
   • ارزیابی میزان همگرایی و انطباق فعالیت های پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با روندهای موجود جهانی و داخلی
   • بررسی و ارزیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در انطباق با برنامه های رشد و توسعه کشور شامل سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه های میان مدت  توسعه ای و نقشه جامع علمی
  • ایجاد ساختار موضوعات اولویت دار پژوهشی و تهیه نظام موضوعات اولویت دار
   • شناسایی موضوعات بین المللی که امکان ورود به آنها در قالب طرح های مشترک بین المللی وجود دارد.
   • شناسایی و اولویت دهی به موضوعات ملی و بررسی امکان و نحوه ورود به آنها
   • شناسایی و اولویت دهی به موضوعات محلی و بررسی امکان و نحوه ورود به آنها
   • تکمیل شناسنامه مسائل اولویت دار بین المللی، ملی و محلی
   • ترسیم ساختار علم و دانش دانشگاه
   • تهیه نقشه جامع و پویای پژوهشی دانشگاه آزاد شامل مسائل ملی و محلی و اولویت بندی آنها
   • تدوین و بروزرسانی نظام موضوعات پژوهشی استراتژیک
   • ارزیابی سالیانه میزان انطباق فعالیت های پژوهشی با نظام موضوعات اولویت دار
  • تعریف و اجرای طرح های پژوهشی همگرا و بین رشته ای منطبق بر نظام موضوعات استراتژیک و نقشه جامع پژوهشی
   • تدوین برنامه پنج ساله پژوهش های برنامه محور و ماموریت گرای دانشگاه
   • تعریف طرح های پژوهشی برنامه محور و ماموریت گرا
   • بودجه بندی و تعریف پروژه های پژوهشی اختصاصی برای مراکز تحقیقاتی دانشگاه ذیل طرح های پژوهشی برنامه محور و ماموریت گرا
   • تعریف پروژه های مشترک پژوهشی بین مراکز پژوهشی مختلف در انطباق با نقشه جامع پژوهشی دانشگاه آزاد
   • تعریف پروژه های مشترک پژوهشی بین مراکز پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی وابسته سایر دانشگاه ها و به دستگاه های اجرایی
   • نظارت و تهیه گزارش های دوره ای پیشرفت طرح ها و پروژه های پژوهشی
   • بازنگری و اصلاح دوره ای برنامه پنج ساله پژوهش های برنامه محور دانشگاه
  • توسعه پژوهشهای تقاضا محور با تعامل پیش دستانه در مساله یابی با تمرکز بر استقرار پلتفرم  جمع سپاری نوآوری های پژوهشی (OICP) در دانشگاه
   • ایجاد و فعال سازی مراکز استانی خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و کلینیک های کسب و کار با ماموریت تعامل پیشدستانه، ارائه خدمات مربیگری و تسهیل گری در مساله یابی بنگاه های صنعتی و اقتصادی و بازاریابی خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی
   • طراحی و استقرار پلتفرم جمع سپاری نوآوری های پژوهشی (OICP) در دانشگاه آزاد مبتنی بر مساله یابی از صنایع و سازمان های ملی و محلی و ارائه مشوق به مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و پژوهش گران دانشگاه برای حل مسائل
    • طراحی معماری سیستمی و فرایندهای اصلی و تولید سامانه
    • بارگذاری داده ها و اطلاعات و اجرای آزمایشی
    • اجرای سراسری سامانه و اتصال تدریجی سامانه های مرتبط به آن
   • تعریف بسته های پژوهشی جذاب برای سازمان ها، صنایع و بنگاه ها
    • طراحی و ارائه طرح های تیپ خدمات تحقیقاتی و آزمایشگاهی
    • طراحی و ارائه طرح های بومی شده برای صنایع و بنگاه های مختلف
    • طراحی و ارائه داوطلبانه خدمات توانمندسازی مانند انتشار گزارش های کاربردی برای صنایع در زمینه فناوری های برتر، فنون مدیریتی و نظائر اینها
   • تعریف بسته های تشویقی برای مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه در برقراری ارتباط و عقد قراردادها با سازمان ها و صنایع محلی
   • تعامل با صنایع و سازمان های ملی و بازاریابی برای عقد قرارداد پژوهشی ملی و بین المللی
    • تقسیم کار و تعریف پروژه برای مراکز پژوهشی برتر و پیشرفته و آزمایشگاه های برتر
   • ایجاد سامانه نظارتی در پژوهشگاه برای نظارت بر نحوه اجرای پروژه های پژوهشی تقاضا محور محلی توسط مراکز پژوهشی و آزمایشگاه ها
   • ایجاد پرتال مرکزی دریافت سفارش برای خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی
   • انجام تبلیغات و فعالیت های ترویجی برای خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی
  • توانمندسازی، شبکه سازی و تقویت هم افزایی پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاههای دانشگاه
   • تکمیل شناسنامه و ایجاد و بروزرسانی نظام رتبه بندی مراکز پژوهشی
   • تکمیل شناسنامه و ایجاد و بروزرسانی نظام رتبه بندی مراکز آزمایشگاهی
   • ارزیابی سالیانه و رتبه دهی به مراکز پژوهشی و آزمایشگاه ها
    • ارزیابی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها در ارتباط با ماموریت گرایی، مشتری مداری و پاسخگویی به نیازهای محلی
    • ارزیابی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها در ارتباط با کمیت و کیفیت خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی
    • ارزیابی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها در ارتباط با منابع انسانی و نظام مدیریتی
    • ارزیابی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها در ارتباط با امکانات و زیرساخت ها
   • ایجاد نظام تشویقی و تهیه برنامه اقدام برای تعالی مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی
   • شناسایی، برنامه ریزی و رفع موانع پژوهش اثربخش و تولید علم در مراکز پژوهشی
    • نظرسنجی دوره ای از روسای واحدهای آموزشی و مراکز پژوهشی
    • تحلیل داده ها و اجرای اقدامات کاهنده موانع
   • تهیه و تامین زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی
   • استانداردسازی و نگهداری و تعمیرات کارآمد تجهیزات آزمایشگاهی
   • برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های مهارت افزایی عمومی و تخصصی
    • احصاء نیازهای آموزشی
    • برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با فرایند تحقیق و پژوهش
    • برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با فرایند ارتباط با مشتری
    • برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با نحوه اداره و تعالی سازمان مراکز تحقیقاتی
    • برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با نحوه کار با دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته
    • ایجاد بستر مناسب برای شرکت در کلاس ها و دوره های آموزشی شرکت ها و نمایندگی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و اعزام نیرو به خارج از کشور به منظور آموزش (در صورت ضرورت)
    • برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی
   • شناسایی و تهیه نقشه حوزه های تخصصی و قابلیت های واحدهای آموزشی و مراکز پژوهشی
   • بررسی فرصت های ایجاد هم افزایی و شبکه سازی بین مراکز مختلف با هدف پاسخگویی به مسائل ملی و محلی
   • گروه بندی مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی و تشکیل قطب های علمی و تحقیقاتی تخصصی
   • اصلاح و هوشمندسازی سامانه ها به منظور هم روندسازی و جلوگیری از موازی کاری واحدهای مختلف در فعالیت های پژوهشی
   • نیازسنجی، تهیه برنامه و ارائه پیشنهاد برای تاسیس آزمایشگاه ها و مراکز پژوهشی جدید بر اساس نقشه جامع نیازهای پژوهشی
  • توانمندسازی و شبکه سازی اعضای هیات علمی، نخبگان و پژوهشگران در پاسخگویی به نیازهای ملی و محلی
   • ارزیابی وضعیت پراکنش و قابلیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه
   • ارزیابی وضعیت پراکنش و قابلیت های پژوهشی پژوهشگران
   • تهیه نقشه پراکنش واحدهای آماده برای پاسخگویی به مسائل ملی و محلی
   • تهیه نقشه پراکنش کمی و کیفی اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه در سطح کشور
   • تهیه سامانه هوشمند رتبه بندی و اعتباردهی به اعضای هیات علمی و پژوهشگران با الگوبرداری از نرم افزارهای رایج بین المللی
   • بررسی فرصت های ایجاد هم افزایی و شبکه سازی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی و تشکیل گروه های تحقیقاتی بین اعضای هیات علمی، نخبگان و پژوهشگران با هدف پاسخگویی به مسائل ملی و محلی
   • راه اندازی کانون های “جامعه پژوهش گر و همکار صنعت” در سطح دانشگاه
    • تعریف و اجرای بسته های حمایتی برای پژوهشگران در انطباق با طرح های شبکه سازی و نقشه جامع موضوعات پژوهشی
    • اصلاح نظام ارتقاء و ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی با افزایش سهم کیفیت و کمیت فعالیت های پژوهشی
    • اصلاح نظام جذب اعضای هیات علمی با رویکرد افزایش سهم دغدغه مندی و قابلیت برای پژوهشی
    • برگزاری دوره های آموزشی و مهارت افزایی با هدف افزایش قابلیت پژوهش گری در اعضای هیات علمی و پژوهشگران
    • انجام فعالیت های ترویجی، اطلاع رسانی و تبلیغی با هدف ترغیب هرچه بیشتر اعضای هیات علمی بسوی پژوهش
   • راه اندازی کانونهای هماهنگی صنعت، جامعه و دانشگاه
   • تشکیل انجمن مفاخر و سرآمدان دانشگاه آزاد اسلامی
   • حمایت از اعضای هیات علمی و پژوهشگران ممتاز در قالب فرصت مطالعاتی، پژوهانه و تسهیل حضور در رویدادهای پژوهشی بین المللی
    • تعریف و ارائه فرصت های مطالعاتی مأموریت گرا ، هدفمند، و نیازسنجی شده
    • تعریف و ارائه پژوهانه هدفمند
    • شناسایی، برنامه ریزی و حمایت هدفمند از حضور در رویدادهای پژوهشی بین المللی
   • توسعه مدیریت دانش و تلاش برای ترویج و کاربردی کردن نتایج پژوهشها
    • تاسیس و راه اندازی مرکز آمار و اطلاعات
    • تدوین و نظارت بر اجرای آیین نامه مدیریت اسناد، اطلاعات علمی و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه
    • شناسایی، تکمیل شناسنامه و رتبه بندی دارائی های منبعث از فعالیت های پژوهشی شامل مقاله، پتنت، کتاب، پایاننامه، گزارش های علمی، دستورالعمل و استانداردهای فنی
     • تهیه قالب شناسنامه برای هر گروه از دستاوردهای پژوهشی
     • فراخوان در سطح دانشگاه برای شناسایی دستاوردهای پژوهشی
     • تکمیل شناسنامه و تهیه بانک اطلاعاتی
     • رتبه بندی دستاوردهای پژوهشی به تفکیک هرکدام از گروه ها
    • تکمیل، کیفیت بخشی و ارزش افزایی دستاوردهای پژوهشی
     • تدوین دستورالعمل تشویق به کاربردی کردن دستاوردهای موجود پژوهشی
     • شناسایی و تهیه برنامه اقدام برای تکمیل
     • شناسایی اقدام های پژوهشی لازم برای ارزش افزایی
     • اجرای اقدامات پیش بینی شده
     • شناسایی فرصت های بالقوه برای فروش و درآمدزایی
     • بازاریابی و معرفی قابلیت های ارائه خدمات پژوهشی به سازمان ها، صنایع و بنگاه های ملی و محلی
     • حضور در رویدادهای دانشی نظیر کنفرانس های علمی و نمایشگاه ها با هدف معرفی و ارائه دستاوردهای پژوهشی فاخر
     • ثبت پتنت و اختراعات از نتایج و دستاورد های پژوهشی با حفظ مالکیت معنوی دانشگاه و اعضای هیات علمی
    • تعریف و ایجاد نظام مستندسازی فعالیت ها و دستارودهای پژوهشی
     • استانداردسازی، ساختار دهی و ایجاد نظام دسترسی به خروجی های پژوهشی در سطح دانشگاه
     • ایجاد بانک اطلاعات متمرکز و ارتباط قوی با مراکزتحقیقاتی جهت اجتناب از دوباره کاریهای پژوهشی در مراکز تحقیقاتی
    • انتشار مجلات، نشریات مکتوب و الکترونیکی، کتاب و گزارش های علمی و تولید نرم افزار از دستاوردهای پژوهشی
     • تهیه کتب الکترونیک
     • راه اندازی سامانه مقالات
     • کنترل مقالات چاپ شده در دوره های سه ماهانه
     • ارائه برنامه ارشادی – اصلاحی به واحدها
    • پیگیری نمایه سازی برون دادهای علمی دانشگاه از قبیل سمینار، مجلات و سایر پژوهش ها و کنفرانس های علمی
     • ارزیابی و نظارت مستمر مجلات از طریق سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی http://eval.journals.iau.ir و سامانه مدیریت نشریات http://journals.iau.ir
     • صدور مجوز برای مجلات دارای اعتبار در حوزه پژوهش و فناوری سازمان مرکزی
     • ارسال نشریات دارای شرایط به وزارتین جهت کسب رتبه
     • ارسال نشریات دارای شرایط به پایگاه های استنادی جهت نمایه کردن مجلات دانشگاه
     • تقویت اعضای تحریریه مجلات با مشارکت اعضای هیأت علمی بین المللی دانشگاه های معتبر ایران و جهان
     • برگزاری کارگاه های آموزشی برای ارتقاء کیفیت مجلات و فرایند نمایه سازی بین المللی
    • نظارت بر فعالیت کتابخانه ها و اصلاح و بروزرسانی شبکه کتابخانه ای یکپارچه
     • تکمیل شناسنامه و ایجاد و بروزرسانی نظام رتبه بندی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
     • ارزیابی سالیانه و رتبه بندی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
     • ارزیابی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در ارتباط با کیفیت و کمیت خدماتی اطلاعاتی، منابع انسانی و امکانات و زیرساخت
     • شبکه سازی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی واحدهای دانشگاهی جهت ارایه خدمات اطلاعاتی سراسری
     • ارائه برنامه‌های توانمندسازی وکارگاه‌های آموزشی برای کاربران کتابخانه (ترجیحا استفاده از کتابخانه و آشنایی با کتابخانه به عنوان یک واحد درسی برای کلیه دانشجویان تعریف شود).
     • تغییر یا بازتعریف روابط، مجموعه ها، فضاها و امکانات کتابخانه ها جهت ایجاد فضای یادگیری مشارکتی منطبق بر خط مشی و چشم انداز دانشگاه
     • تبدیل کتابخانه ها به فضای مشترک اطلاعاتی و فراهم کردن دسترسی یکپارچه و گسترده به منابع اطلاعاتی و پژوهشی برای اعضاء دانشگاه و جامعه دانشگاهی.
     • افزایش سطح کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و تسریع در خدمات و طراحی خدمات جدید
     • ایجاد مرکز اطلاع رسانی الکترونیکی خصوصی برای هر عضو از طریق ایجاد سامانه اینترنتی و نرم افزار موبایلی کتابخانه همراه
    • برنامه ریزی و برگزاری رویدادهای پژوهشی مانند همایش و جشنواره سالیانه و و رویدادهای فصلی
     • برگزاری همایش ها، کنگره های ملی، سخنرانی ها، نشست ها و میزگردهای علمی ـ پژوهشی
     • برپایی نمایشگاههای تخصصی و حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائه طرح های تحقیقاتی منتخب دانشگاه
    • تقویت سازوکارهای مالی حمایت از پژوهش و شرکت های پژوهشی
     • بررسی، ارزیابی عملکرد و آسیب شناسی فعالیت های تحقیقاتی انجام شده از نگاه توجیه پذیری اقتصادی
     • راه اندازی صندوق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی
      • تدوین اساسنامه، الگوی کسب و کار، آیین نامه و برنامه فعالیت صندوق حمایت از پژوهش
      • طراحی ساختار سازمانی
      • تکمیل منابع انسانی
      • تامین مالی صندوق
      • ارزیابی عملکرد دوره ای صندوق
     • تدوین نظام حمایت مالی از فعالیت های پژوهشی و شرکت های نوپای پژوهشی
     • ارزیابی طرح های پژوهشی پیشنهادی و انجام حمایت مالی از فعالیت های پژوهشی
     • نظارت و کنترل مالی طرح های پژوهشی
    • الگوبرداری و تقویت ارتباطات و همکاری با نهادهای پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی
     • بررسی و الگوبرداری از سازوکارهای پژوهشی دانشگاه های معتبر بین المللی
     • بررسی، شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از مراکز تحقیقاتی با ماموریت ها و حوزه عملکردی مشابه سازمان پژوهشگاه و شبکه مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی
     • بررسی، شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی مشابه مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه دانشگاه
     • تعامل با موسسات بین المللی منتخب و تدوین و اجرای برنامه بنچ مارکینگ
     • تعریف طرح های مشترک پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی داخلی
     • تعریف طرح های مشترک آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی خارجی
     • شناسایی، تعامل و عقد قرارداد برای ارائه خدمات پژهشی به سازمان ها و صنایع خارجی
     • شناسایی و ارتباط با دانشگاه ها و موسسات بین المللی برای تقویت دیپلماسی علم و پژوهش
      • تهیه و تصویب طرح دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسلامی
      • تشکیل شورای دیپلماسی علمی دانشگاه جهت منسجم کردن فعالیت های برون دانشگاهی درعرصه ملی و بین المللی
      • تاسیس دفاتر علم و فناوری در کنار واحدهای دانشگاهی در کشورهای همسایه و منطقه با هدف شناسایی مستمر فعالیت های این حوزه در منطقه
      • تأسیس مراکز تحقیقاتی مشترک با مراکز معتبر علمی بین المللی بر مبنای اولویت های اعلام شده در طرح پایش
      • ایجاد کمیته های مطالعاتی، مشورتی با توجه به مسائل منطقه ای و بین المللی جهت رصد علم و فناوری و ترویج دیپلماسی علمی دانشگاه
      • تاسیس و انتشار نشریه دیپلماسی علمی جهت معرفی دستاوردها دانشگاه به زبان عربی و انگلیسی
     • تعریف و اجرای سیاست ها و الزامات برای شرکت دانشجویان، اعضای هیأت علمی، و پژوهشگران کشور در مجامع علمی خارجی بر اساس خط‌مشی کلی دیپلماسی علمی دانشگاه
     • جذب دانشجویان و اعضای هیات علمی خارجی
    • هوشمند سازی، توسعه سازمانی و توسعه منابع انسانی پژوهشگاه و تقویت قابلیت پژوهشگاه در سیاست گذاری پژوهشی و مدیریت شبکه مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی
     • ایجاد دفاتر استانی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی با ماموریت رسیدگی به امور، تسهیل و توانمندسازی مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی استان
     • شناسایی و آسیب شناسی نظام اختیارت و تصمیم گیری ها در فعالیت های پژوهشی شامل اختیارات و اقداماتی که اکنون متمرکزند و یا نیاز است بصورت متمرکز صورت گیرد
     • تهیه و اجرای نقشه راه واگذاری فعالیت ها و اختیارات متمرکز به مراکز استانی و پژوهشکده ها
     • تدوین و بروزرسانی فرایندهای پژوهشی و مستندات مربوط به روش های اجرایی آنها
     • تدوین و بروزرسانی آیین نامه های و دستورالعمل های ناظر بر فرآیند پژوهش با رویکرد تسهیل گری و افزایش انگیزشهای عمومی مجریان پژوهش
     • تدوین و استقرار نظام مدیریتی استاندارد در سازمان پژوهشگاه
     • طراحی و بروزرسانی ساختار سازمانی و دفترچه مشاغل و پست های سازمانی پژوهشگاه
     • شناسایی و جذب افراد نخبه و تکمیل جایگاه های سازمانی
     • برگزاری آموزش های تخصصی و دوره های مهارت افزایی
     • تکمیل و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
     • معماری سیستمی سامانه های نرم افزاری مورد نیاز
     • طراحی و ایجاد سامانه های جدید نرم افزاری مورد نیاز
     • بروزرسانی و ارتقاء سامانه های موجود در جهت هوشمند سازی و افزایش کارایی
     • تدوین و استقرار نظام مدیریت پروژه در پژوهشگاه با الگو برداری از استانداردهای معتبر بین المللی
     • طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد
     • جمع آوری اطلاعات و پایش مستمر رتبه بین المللی دانشگاه در حوزه پژوهش
     • تدوین و استقرار نظام اخلاق حرفه ای در پژوهشگران و مراکز پژوهشی

 

در تمامی متن حاضر منظور از دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی و منظور از پژوهشگاه، پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.