رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی