عنوان گروه تدبير و اندیشه : زمین شناسی و معدن

رياست گروه تدبير و اندیشه :

دكتر محمود  الماسیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

دبیر جلسه گروه تدبیر و اندیشه :

دکتر محمدرضا صابری

 

اعضاي گروه تدبير و اندیشه :

دکترمنوچهر قرشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر حاتم قنبری                                                دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس و واحد مرودشت
ایرج یوسفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
     

 

موضوعات تحقيقات تخصصي گروه تدبير  :