عنوان گروه تدبير و اندیشه : معماری و شهرسازی

رياست گروه تدبير و اندیشه :

دکتر لیلی کریمی فرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

دبیر جلسه گروه تدبیر و اندیشه :

 

 

اعضاي گروه تدبير و اندیشه :

محمدحسن امیدوار عسکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد مهدی صفایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر قاسم امیدوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر فیروزه آقا ابراهیمی سامانی مدرس مدعو دانشگاه تهران و آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

 

موضوعات تحقيقات تخصصي گروه تدبير  :

 

  • معماری- معماری
  • معماری منظر
  • معماری داخلی
  • معماری پایدار
  • معماری زیرزمینی
  • فناوری معماری (معماری دیجیتال و معماری بیونیک)
  • مدیریت پروژه و ساخت
  • مرمت ابنیه و مرمت شهری
  • شهرسازی و طراحی شهری