عنوان گروه تدبير و اندیشه :  ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی

رياست گروه تدبير و اندیشه :

دكتر هادی کارگر شریف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

 

دبیر جلسه گروه تدبیر و اندیشه :

 

 

اعضاي گروه تدبير و اندیشه :

دکتر نادر رهبر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دکتر میثم امیراحمدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
دکتر مهدی سیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي
 حجت  شفیعی مدیر آبفا تهران

 

موضوعات تحقيقات تخصصي گروه تدبير  :

 

  • بررسی مصرف انرژی ساختمانهای آموزشی و اداری دانشگاه
  • ممیزی انرژِی ساختمانهای آموزشی و اداری دانشگاه
  • شبیه سازی مصرف انرژی ساختمانهای آموزشی و اداری دانشگاه
  • بهینه سازی مصرف انرژی ساختمانهای آموزشی و اداری دانشگاه
  • امکان سنجی استفاده از انرژیهای نو در ساختمانهای آموزشی و اداری دانشگاه
  • امکان سنجی استفاده از تکنولوژیهای جدید در راستای کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای آموزشی و اداری دانشگاه
  • آنالیز فنی و اقتصادی، اولویت بندی و نظارت بر اجرای راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای آموزشی و اداری دانشگاه