عنوان گروه تدبير و اندیشه : گردشگری پایدار

رياست گروه تدبير و اندیشه :

دكتر محسن رنجبر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

 

دبیر جلسه گروه تدبیر و اندیشه :

دکتر ناصر رضایی،

 

اعضاي گروه تدبير و اندیشه :

دکتر بنفشه ماستری فراهانی دانشگاه مازیار
دکتر مهدی اشراقی  

 

 

 

موضوعات تحقيقات تخصصي گروه تدبير  :

 

  • روندهای توسعه گردشگری ایران
  • نقش گردشگری در ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری