ردیف استان نام واحد نام مرکز تحقیقاتی نام رئیس
1 اصفهان شهرضا مرکز تحقیقاتی رازی – شیمی دکتر میرستاری معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
2 کردستان سنندج کردستان شناسی دکتر امید ورزنده معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
3 تهران علوم تحقیقات فیزیک پلاسما دکتر قرآن نویس معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
4 اصفهان نجف آباد مواد پیشرفته  دكتر ايمان ابراهيم زاده معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
5 خراسان رضوی مشهد محیط خشک دکتر قزل سوف لو معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
6 اصفهان خوراسگان مرکز تحقیقات بذر خانم دكتر مرتضايي نژاد معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
7 قزوین قزوین مکاترونیک دکتر ارس ادهمی معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
8 اصفهان خوراسگان تولیدات گلخانه ای مهندس دهقان معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
9 تهران سازمان پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دکتر حسنعلی احمدی معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
10 تهران سازمان پژوهشکده قرآن و عترت دکتر فرزانه معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
11 تهران سازمان پژوهشکده آینده پژوهی دکتر مداحی معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
12 تهران سازمان پژوهشکده تربیت بدنی دکتر آذربایجانی معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات
13 تهران تهران مرکزی مهندسی بافت دکتر پزشکی معرفي پژوهشگاه / مركز تحقيقات