عنوان گروه تدبير و اندیشه : کاربرد علوم هسته ای در صنعت و پزشکی

رياست گروه تدبير و اندیشه :

دكتر محمد ره گشای، واحد علوم و تحقیقات تهران 

دبیر جلسه گروه تدبیر و اندیشه :

دكتر محمد ره گشای، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

اعضاي گروه تدبير و اندیشه :

دکتر فتح اله بوذرجمهری دانشگاه یزد
دکتر علیرضا خانچی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی
دکتر رضا سیاره پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی
دکتر امیرحسین فدایی حوزه صنعت

 

 

موضوعات تحقيقات تخصصي:

  • امکان سنجی ساخت و تولید رادیوداروهای مورد استفاده در پزشکی هسته ای
  • شبیه سازی و طراحی وامکان سنجی ساخت شتابدهنده های صنعتی و پزشکی
  • امکان سنجی استفاده از سوختهای رادیو ایزوتوپی در سفینه های فضایی و کشتی ها و زیر دریایی ها در ایران ونیز طراحی و امکان سنجی ساخت باتریهای هسته ای
  • شبیه سازی و طراحی و امکان سنجی ساخت راکتورهای ماژولار خیلی کوچک  در ایران

Very Small Modular Reactor

  • شیبه سازی و امکان سنجی استفاده از روشهای درمانی نوین با استفاده ازپرتوهای یون ساز مانند پرتوهای نوترونی بمانند روشهای زیر:- BNCT (Beam Neutron Capture Therapy)- NCT (Neutron Capture Therapy)

ونیز شیبه سازی و امکان سنجی استفاده از روشهای درمانی با استفاده ازپرتوهای غیر یون ساز بمانند:

– HIFU (High Intensity Focus Ultrasound)

– Hyperthermia

  • استفاده از تکنیکهای هسته ای در صنایع مختلف مانند ساختمانصنایع مختلف که با استفاده از تکنیکهای هسته ای کار میکنند مانند:RGT (Radio Grapy Test)- ساخت دستگاه

– ساخت فلومترهسته ای

– ساخت رطوبت سنج هسته ای

و…

  • تجهیز نمودن آزمایشگاههای هسته ای و آشکار سازی و دوزیمتری در دانشگاهها و بیمارستانها ومراکز تحقیقاتی داخل کشور و آموزش پرسنل و نیز آموزش نرم افزارهای مورد نیاز آنها
  • مطالعه و امکان سنجی ساخت دستگاههای نوین پزشکی که با استفاده از تکنیکهای هسته ای کار میکنند شامل: دستگاههای تشخیصی یا تصویر برداری و درمانی
  • استاندارد سازی بر روی آشکارسازهاو دوزیمترهای مختلف