ارتباط با ما

شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس: تهران، میدان فردوسی، کوچه شهید براتی، شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

شماره تماس : ۰۲۱۶۶۷۱۰۹۷۳

آدرس ایمیل : Info@cri.iau.ac.ir

کد پستی: ۱۱۳۱۸۵۴۱۱۳