ارتباط با ما

پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس: تهران، میدان فردوسی، کوچه براتی، پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

شماره تماس : ۰۲۱۶۶۷۱۰۹۷۳

آدرس ایمیل :  cri@iau.ac.ir

کد پستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵