دفتر سياستگذاري علم و فناوري:

اين دفتر بنا دارد آينده ممكن و مطلوب در زمينه علم و فناوري براي دانشگاه آزاد اسلامي را ترسيم و راه ها و روش هاي رسيدن به آينده مطلوب را از طريق ايجاد محيطي مساعد براي بارور شدن فناوري در دانشگاه آزاد اسلامي را مشخص كند.

اهداف ويژه:

 • ايجاد همگرايي علمي و فني در حوزه فناوري و اقتصاد دانش بنيان

 • گسترش و ارتقاي مراكز علمي و تحقيقاتي

 • پايش مستمر تحولات بنيادين علم و فناوري دنيا در حوزهاي مختلف دانش

 • شناسايي و رصد شاخصها، پيشرانها، رويدادها و روندهاي تاثيرگذار بر شکل گيري آينده

 • شناسايي مسائل نوظهور و علائم ضعيف تغيير

 • رصد آخرين محصولات و تحولات فناوري و نوآوري

 • تبیین شاخص هاي کمي و کيفي پيشرفت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

 • رصد و سنجش پيشرفت علمي با مشارکت مراکز، اساتيد و دانشجويان مرتبط

 • تحليل و ارزيابي نتايج و پيامدهاي رويدادها، روندها و مسائل نوظهور آينده

 • توليد، ديده باني و رصد شاخصهاي ارزيابي علم، فناوري و نوآوري

 • رصد و تحليل و ارزيابي فرايند سياست گذاري فناوري در ايران و جهان بر حسب اولويت ها و بروندادها

 • تحليل بازار علم، فناوري و نوآوري

 • ارائه گزارش راهبردي بر اساس رصد و ارزيابي نتايج روندهاي تغيير

 • مشارکت در فعاليت هاي سياست گذاري، تصميم سازي و برنامه ريزي راهبردي سازمان ها

 • اشتراک و تبادل اطلاعات، تحقيقات، مطالعات و تجربه هاي نوآورانه از طريق شبکه سازي

 • شبكه سازي و مديريت مراكز علمي و تحقيقاتي

 • شناسايي مسايل علم، فناوري و نوآوري و ارايه مشاوره سياستي و كمك به تعريف و پياده سازي سياست و كمك به ارزيابي و تحليل سياست ها

 • اشاعه دانش و اطلاعات مورد نياز مراكز تحقيقاتي

 • پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي دستگاه ها، نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي