اهداف حوزه پژوهش و فناوري

به‌منظور سامان‌دهی، گسترش و تقویت فعالیت‌های پژوهشی و توسعه فناوري و هم‌چنین برنامه‌ریزی بلندمدت در جهت تغییر و تحول امور پژوهشی فناوري محور، معاونت پژوهش و فناوري ایجاد گردیده است. معاونت پژوهش و فناوری،‌ متولی‌ چرخه‌ نوآوری‌ و‌ توسعه‌ فناوری‌ در‌ پژوهشگاه‌ است‌ و‌ همه‌ ارتباطات‌ پژوهشگاه‌ با‌ داخل‌ و‌ خارج‌ کشور‌ و‌ نيز‌ حمایت‌ از‌ دارایی‌های‌ فکری‌ و‌ معنوی‌ این‌ مجموعه‌ را‌ بر‌ عهده‌ دارد.‌ فعالیت‌هایی‌ مانند‌ جمع‌آوری،‌ ارزیابی،‌ سازمان‌دهی‌ و‌ ذخیره‌ دانش،‌ تامین‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ پژوهشگران،‌ بررسی‌ فنی‌ و‌ اقتصادی‌ طرح‌ها،‌ ارتباط‌ با‌ صنعت‌ و‌ دانشگاه،‌ تجاری‌سازي‌ دستاوردهای‌ پژوهشی‌ در‌ تعامل‌ با‌ پژوهشکده‌ها،‌ از‌ مهم‌ترین‌ وظایف‌ این‌ معاونت‌ به‌ شمار‌ مي‌آید. شرح وظايف معاونت پژوهش و فناوري پژوهشگاه عبارتند از:

پیگیری‌ و‌ جهت‌دهی‌ به‌ راهبردها‌ و‌ فعالیت‏های‌ پژوهشگاه‌ در‌ راستای‌ تحقق‌ هدف‌ «پژوهش‌ منجر‌ به‌ فناوری

ارتقای‌ فناوری‏های‌ ملی،‌ جذب‌ سرمایه،‌ ظرفیت‏سازی‌ و‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ لازم‌ برای‌ تبدیل‌ علم‌ به‌ فناوری

طراحی‌ راهکارهای‌ فناورانه‌ و‌ فرايندهای‌ بومی‏سازی‌ فناوری‌ برای‌ مقابله‌ با‌ تحریم‏ها‌ و‌ تهاجمات

ارتباط‌ و‌ تعامل‌ مستمر‌ با‌ بدنه‌ عملیاتی‌ صنعت‌ و‌ رفع‌ نیازهای‌ فناورانه‌ صنايع مختلف

تاسیس،‌ توسعه‌ و‌ همکاری‌ با‌ شرکت‏های‌ دانش‏بنیان‌ اقماری‌ و‌ پارک‏های‌ علم‌ و‌ فناوری‌ برای‌ پژوهش‌ گسترده‌ و‌ صنعتی‌سازي‌ دستاوردهای‌ پژوهشی

تبیین سیاست‌های پژوهشگاه مركزي در حوزه سیاست‌پژوهی و آینده‌نگاری علم و فنّاوری در صنايع مختلف و نظارت بر اجرایی شدن فرآیندهای مربوط به آن

برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به‌منظور ارتقاء و توسعه همکاری‌های علمی با صنايع مختلف کشور و نیز با دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی – پژوهشی ملی و بین‌المللی

ارتباط و هماهنگی مستمر با واحدهای مرتبط در دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

طراحی و استقرار پورتال پژوهشی مورد نياز و شبکه نخبگان و نظام شناسایی و جذب استعدادها و توانمندی‌ها

افزایش‌ بهره‏وری‌ با‌ توجه‌ به‌ ظرفیت‌ها‌ و‌ مزیت‏های‌ موجود‌ دانشگاه آزاد اسلامي

دست‌یابی‌ به‌ اهداف‌ بلندمدت‌ با‌ بهره‏برداری‌ بهینه‌ از‌ منابع