منشور اخلاق پژوهش

با ياري از خداوند سبحان و اعتقادبه اينكه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري متعهد مي شويم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:

1-اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت

2-اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان و ساير صاحبان حق

3-اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش

4-اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش

5- اصل رعايت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در ختيار

6-اصل راز داري تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان­ها و كشور و كليه افراد و ستادهاي مرتبط با تحقيق

7-اصل احترام: تعهد به رعايت حريم­ها و حرمت هادر انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني

8-اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي  به غير از مواردي كه منع قانوني دارد

9-اصل برائت : التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غير علمي مي آلايند.