دسترسی به منابع فارسی و لاتین در خصوص موضوع کرونا

دسترسی به منابع فارسی و لاتین در خصوص موضوع کرونا

منابع ویژه مرتبط به COVID-19

  • سازمان جهانی بهداشت    https://www.who.int
  • پابمد     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
  • اداره منابع الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (مقالات لاتین)      http://iaulib.ir.domains.blog.ir
  • کتابخانه و مرکز اسناد علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران        http://library.srbiau.ac.ir/fa
  • سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی       http://sika.iau.ir/portal
  • پورتال جامع علوم انسانی        http://ensani.ir/fa
  • پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی      https://www.sid.ir