سرپرست پژوهشگاه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

 

دكتر بیژن رنجبر