اداره کل پایش، نظارت و آمار و اطلاعات

معرفی اداره کل پایش،نظارت و آمار و اطلاعات

این اداره کل زیر نظر مستقیم رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه می باشد و در راستای اهداف و برنامه های پژوهشی دانشگاه به برنامه ریزی، نظارت وارزیابی فعالیتهای پژوهشی و تجزیه و تحلیل آن ها در واحد های صف و ستاد می پردازد. برنامه ریزی برای ارتقا و توانمند سازی امور پژوهشی در واحد ها، مدیریت فرایند های پژوهشی، مستند سازی و ارزیابی عملکرد واحدها و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های‌ دانشگاه به منظور تحقق بهتر اهداف پیش‌بینی شده از فعالیت های این اداره کل می باشد.

 

 

 

شرح وظایف اداره کل پایش، نظارت و آمار و اطلاعات

 

 • بررسی و ارزیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه درچارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور دربخش آموزش عالی
 • برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای امور پژوهشی، تحقیقاتی، فرایند های پژوهشی و مراکز پژوهشی دانشگاه
 • نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی دانشگاه در حوزه پژوهش و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
 • مستند سازی، نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت امور پژوهشی و اجرای نظام رتبه بندی عملکرد پژوهشی استان ها و واحد های دانشگاهی
 • برنامه ریزی ارتقا و توانمند سازی نظام امور پژوهشی در واحد های دانشگاهی
 • مستند سازی و نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های تدوین شده در حوزه پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه، در واحد های دانشگاهی
 • نظارت بر فعالیت و حسن اجرای مصوبات کمیسیون ها، شوراها، کمیته ها در حوزه پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه
 • تدوین و تحلیل آمار و اطلاعات حوزه پژوهشی جهت ارزیابی و سنجش عملکرد پژوهشی حوزه های ستادی و صف
 • راهبری سامانه های پژوهشی

 

 1. شرح وظایف مدیریت ارزیابی امور پژوهشی
 • همکاری و هماهنگی با بخش های مختلف پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی درتهیهوتدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکردهای پژوهشی
 • جمع آوری، ثبت و تحلیل اطلاعات پژوهشی لازم جهت ارزیابی و سنجش عملکرد پژوهشی واحدهای دانشگاهی و استانی
 • تدوین و تلفیق فرم ها و گزارشات نظارت و ارزیابی پژوهشی و انعکاس نتایج و یافته های آن به مسئولین مربوطه
 • ارزیابی و بررسی فرم های اطلاعاتی مربوط به گزارشات عملکردی پژوهشی واحدها و بخش ها
 • سنجش شاخص های عملکردی پژوهشی و ارائه گزارشات تحلیلی، مدیریتی، ادواری، موردی و موضوعی
 • تدوین گزارشات تحلیلی و کارشناسی از میزان تحقق و اهم دلایل عدم تحقق طرح ها و برنامه های پژوهشی حوزه
 • کنترل و نظارت بر عملکرد و فعالیتهای پژوهشی و شناسایی مشکلات و ارایه راهکار برای آنها
 • ارزیابی مستمر بر کیفیت فعالیت های پژوهشی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و واحدهای دانشگاهی و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد پژوهشی
 • هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی فعالیت های پژوهشی و تدوین آیین نامه ها و فرم های مرتبط
 • ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی پژوهشی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی و واحدهای دانشگاهی و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها
 • تشکیل کارگروه های تخصصی ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی روسای شورای پژوهشی استان ها
 • انجام امور ارزیابی درونی و بیرونی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه
 • ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای استانی و واحدهای سازمانی به رئیس پژوهشگاه وشبکه آزمایشگاهی و رئیس دانشگاه
 • ارزیابی عملکرد شوراهای پژوهشی استانی
 • گزارش گیری از پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه.

 

 1. شرح وظایف اداره رتبه بندی فعالیت های پژوهشی
 • راهبری طرح ارزیابی و رتبه بندی سالانه فعالیت های پژوهشی واحد های دانشگاهی و استان ها
 • تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی پژوهشی واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • راهبری کمیته های تخصصی جهت تدوین شاخص های ارزیابی و رتبه بندی پژوهشی
 • بروز رسانی و ارتقاء سالانه شاخص های ارزیابی و رتبه بندی پژوهشی
 • برگزرای جلسات توجیهی کمیته های ارزیابی استان ها
 • نظارت بر فعالیت های کمیته های ارزشیابی و رتبه بندی پژوهشی استانی
 • تدوین فرم های ارزیابی و رتبه بندی پژوهشی واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • ارسال فرم های ارزیابی و رتبه بندی به استان ها
 • جمع آوری، تلفیق و تجمیع اطلاعات ارزیابی ارسال شده از استان ها و مستندسازی و امتیازبندی آنها
 • همکاری و هماهنگی با بخش های مختلف پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی به منظور تعیین و تائید امتیازات
 • تدوین و تهیه گزارشات دوره ای از ارزشیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاه و استان ها

 

 

 

 1. شرح وظایف اداره طراحی و نظارت بر فرآیند های پژوهشی
 • تدوین فرایند های انجام امور و فعالیت های پژوهشی دانشگاه
 • تشکیل کمیته های تخصصی جهت تدوین فرایند های پژوهشی دانشگاه
 • تدوین فرم های فرایند های پژوهشی واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • مستند سازی و مصور سازی فرایند های پژوهشی دانشگاه
 • اسیب شناسی فرایند های پژوهشی موجود و ارایه راهکار هایی در جهت مرتفع نمودن آنها
 • بروز رسانی فرایندهای پژوهشی دانشگاه بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه های جدید صادره
 • ابلاغ فرایندهای پژوهشی تدوین و مصوب شده به استان ها
 • نظارت بر حسن اجرای فرایند های پژوهشی واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • ارزیابی اجرای فرایند های پژوهشی واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • تدوین استاندارد های لازم در جهت فرم های فرایند های پژوهشی
 • تهیه و انتشار کتابچه فرایند های پژوهشی واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • ارایه گزارشات دوره ای در خصوص روند اجرای فرایند های پژوهشی واحدهای دانشگاهی

 

 

 1. شرح وظایف اداره برنامه ریزی، ارتقاء و توانمندسازی پژوهشی
 • تدوین و ابلاغ تقویم برگزاری دوره های تخصصی پژوهشی استان ها
 • پایش دوره های تخصصی پژوهشی برگزار شده در واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • تجزیه و تحلیل روند توانمندسازی پژوهشی واحدهای دانشگاهی
 • برنامه ریزی برای توانمندسازی پژوهشی موثر و هدفمند در واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • معرفی و راهبری دوره های تخصصی نوین پژوهشی مطابق با نیاز واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • مطالعه و بهبود روش های توانمند سازی پژوهشی اعضای هیات علمی و پرسنل حوزه پژوهش
 • نظارت بر حسن اجرای برگزاری دوره های تخصصی پژوهشی واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • ارزیابی و اثر بخشی برگزاری دوره های تخصصی پژوهشی واحدهای دانشگاهی و استان ها
 • ارایه گزارشات فصلی برگزاری دوره های تخصصی پژوهشی واحد ها و استان ها

 

 

 1. شرح وظایف اداره آمار و اطلاعات پژوهشی
 • مطالعه، نیازسنجی و شناسایی نیازهای آماری دانشگاه در حوزه پژوهشی
 • انجام اقدامات کارشناسی جهت تولید، ثبت، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات
 • پیگیری جمع آوری اطلاعات و دریافت و ساماندهی اطلاعات و آمار تخصصی حوزه بصورت ماهانه، فصلی و سالانه
 • تدوین و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور ارایه در جهت ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهشی دانشگاه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
 • تهیه و ارائه گزارشات آماری تخصصی حوزه پژوهشی بصورت ادواری و ارائه به مقامات مافوق
 • تهیه و انتشار گزارشات آماری با موضوعات خاص جهت تجزیه و تحلیل عملکرد حوزه کاری
 • بهره گیری از ابزارهای مناسب نرم افزاری تحلیل آماری جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزارشات
 • پیگیری و اقدام جهت دسترسی به منابع و بانک‌های اطلاعاتی حوزه پژوهشی و فناوری سایر نهادها و سازمانهای تخصصی داخلی و خارجی بر حسب نیاز
 • بارگذاری و تکمیل اطلاعات پژوهشی در سایت‏های مختلف داخلی و خارجی حسب مجوز های صادره
 • ارائه گزارش‏های آماری جهت پاسخگویی به مراجع ذیربط داخل و خارج دانشگاه حسب مجوز های صادره
 • دسته بندی، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل، نگهداری و تهیه پشتوانه از کلیه اطلاعات واحدها و مراکز
 • به روز نگهداشتن بانک های اطلاعاتی پژوهشی
 • نظارت وکنترل عملیات اجرایی طرح های آمارگیری در سطح ستاد استان و واحدها و مراکز

 

 1. شرح وظایف اداره سامانه های پژوهشی
 • راهبری امور مربوط به سامانه پژوهشی و پیگیری بروزرسانی آن
 • شناسایی و تشخیص نیازهای نرم افزار و سامانه ای حوزه های پژوهشی از طریق مطالعه سیستماتیک و مستمر و تهیه و تدوین گزارش های تحلیلی همراه با ارائه راه حلهای اجرایی
 • مطالعه، تجزیه و تحلیل و پیگیری طراحی و پیاده سازی نرم افزار ها و سامانه های پژوهشی مورد نیاز
 • نگهداری و رفع اشکال و پیگیری به روز رسانی سامانه های پژوهشی
 • بررسی پیشنهادهایسامانه های پژوهشی و امکان سنجی آنها
 • نظارت بر طراحی و اجرای نرم افزار ها و سامانه های طراحی شده و همکاری با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد قراردادهای منعقده
 • نظارت، ارزشیابی و کنترل پروژه های طراحی نرم افزار ها و سامانه های پژوهشی
 • بررسی نیازهای نرم افزاری مورد نیاز واحدهای مختلف و ارائه نظارت مشورتی برای درخواست تهیه آنها
 • تهیه و حفظ و نگهداری مستندات نرم افزارهای پژوهشی طراحی یا خریداری شده به منظور مراقبت و پشتیبانی بهتر از سیستم های در دست اجراء
 • تهیه، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران، کارشناسان برای استفاده موثر از سامانه های پژوهشی
 • مدیریت سامانه ها و درج آخرین اطلاعیه ها و آیین نامه های مربوط به معاونت پژوهشی بر روی سامانه