رئیس پژوهشگاه

دکتر بابک نگاهداری

معاون دانشگاه و رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 سوابق علمی و مدیریتی دکتر نگاهداری