دفتر ریاست و روابط عمومی

 

 • رییس دفتر :
 • انجام امور اداری و دفتری رئیس دانشگاه در رابطه با ارتباطات داخلی، بین المللی و خارج از دانشگاه.
 • نظارت و پیگیری اموری که از سوی رئیس دانشگاه ابلاغ گردیده است.
 • تهیه و تنظیم صورتجلسات شوراها و کمیته هایی که در محدوده تشکیلات حوزه ریاست پژوهشگاه تشکیل می گردد
 • تنظیم قرار ملاقاتهای مراجعین با رئیس پژوهشگاه
 • نظارت بر امور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان رئیس پژوهشگاه
 • برنامه ریزی و نظارت جهت اجرای مصوبات
 • انجام همانگی های مربوط به جلسات هیات رئیسه و کمیسیون های دانشگاه

 

 • کارشناس مسئول امور دفتری و دبیرخانه :
 • دریافت مکاتبات واحدهای دانشگاهی و ابلاغ کلیه مکاتبات، دستورات و پاسخ گویی به واحدهای دانشگاهی و یا

مؤسسات و سازمانهای خارج از دانشگاه

 • ثبت نامه های دریافتی از مراجعین دفتر رئیس پژوهشگاه
 • ارسال و دریافت نمابرهای رئیس پژوهشگاه
 • نظارت بر ارسال دقیق و صحیح کلیه مکاتبات از سوی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی
 • تهیه گزارش های لازم و ارائه به مافوق
 • تفکیک و توزیع نامه ها جهت ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 • انجام ارتباطات تلفنی و پیگیری های مرتبط

 

کارشناس مسئول روابط عمومی و هماهنگی :

 • تهیه و تدوین اخبار، بیانیه، جوابیه، اطلاعیه و… ارسال و پیگیری انعکاس آن در رسانه های دانشگاه آزاد اسلامی
 • پیگیری موارد انتشاراتی روابط عمومی پژوهشگاه نظیر بروشور، مجله ارش، انواع الواح فشرده و ….
 • پایش اخبار منتشر شده و مرتبط با پژوهشگاه در رسانه ها و تهیه بولتن روزانه در حوزه پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی
 • ارتباط با همکاران درون سازمانی و کسب اطلاع از اخبار مرتبط با فعالیت و حوزه کاری همکاران
 • تهیه فیلم، عکس و گزارش خبری از مراسم ها و برنامه های پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه

 

 • کارشناس امور پیگیری و پاسخگویی :
 • پاسخگوئی به ارباب رجوع بر اساس مقررات مربوطه
 • پاسخگویی تلفنی و حضوری به مراجعین دفتر رئیس پژوهشگاه
 • پیگیری تهیه و ارسال پاسخ نامه های ثبت شده و دریافتی در دفتر رئیس پژوهشگاه
 • انجام سایر امور محوله