آخرین اخبار شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

چشم انداز، ماموریت و فعالیت های شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه

شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در افق چشم انداز، مجموعه تحقیقاتی توسعه یافته و توانمند در مدیریت چرخه مساله یابی و تولید دانش خواهد بود که توانسته است با ارتقاء و هدایت صحیح منابع انسانی، سازمانی، اطلاعاتی و زیرساختی دانشگاه، جریان ارائه راه حل های نوآورانه مبتنی بر پژوهش را در پاسخ به نیازهای ملی و محلی در سطوح مختلف نهادینه و کارآمد کند.

نظام پژوهش و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این افق بواسطه فعالیت های شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی و با اتکاء بر منابع انسانی متخصص، پژوهشکده­ های برتر، مراکز متعالی و آزمایشگاه­ های پیشرفته در توسعه دانش و فناوری، نوآوری مبتنی بر پژوهش و تولید ثروت از اقتصاد دانش دارای نقش مؤثر و پیشرو در کشور هم راستا با چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

مدیریت و هدایت منابع، زیرساخت ها و نظام پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی شامل شبکه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی و منابع انسانی، اطلاعاتی و فیزیکی با هدف تولید دانش و ارائه راه حل های نوآورانه مبتنی بر پژوهش در پاسخ به نیازهای ملی و محلی.

 • سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور زیر ساخت پژوهشی، کتابخانهها و بانک های اطلاعاتی واحدهای دانشگاهی، آزمایشگاه های تخصصی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه؛
 • توسعه، تقویت، حمایت و هدایت طرح های پژوهشی برون سازمانی و کلان طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی مستقل از پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی، علم سنجی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه واحدهای پژوهشی جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛
 • ایجاد بستر لازم در نمایه سازی برون دادهای علمی دانشگاه از قبیل سمینار، مجلات و سایر پژوهش ها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و واحدهای آن و سایر مؤسسات؛
 • تعیین رویکردهای پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت؛ با همکاری و مشارکت معاونت های موضوعی
 • بررسی و ارزیابی فعالیتهای دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی پژوهشی جامعه و دانشگاه.
 • استانداردسازی آزمایشگاه ها
چشم انداز

شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در افق چشم انداز، مجموعه تحقیقاتی توسعه یافته و توانمند در مدیریت چرخه مساله یابی و تولید دانش خواهد بود که توانسته است با ارتقاء و هدایت صحیح منابع انسانی، سازمانی، اطلاعاتی و زیرساختی دانشگاه، جریان ارائه راه حل های نوآورانه مبتنی بر پژوهش را در پاسخ به نیازهای ملی و محلی در سطوح مختلف نهادینه و کارآمد کند.

نظام پژوهش و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این افق بواسطه فعالیت های شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی و با اتکاء بر منابع انسانی متخصص، پژوهشکده­ های برتر، مراکز متعالی و آزمایشگاه­ های پیشرفته در توسعه دانش و فناوری، نوآوری مبتنی بر پژوهش و تولید ثروت از اقتصاد دانش دارای نقش مؤثر و پیشرو در کشور هم راستا با چشم انداز بیست ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماموریت

مدیریت و هدایت منابع، زیرساخت ها و نظام پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی شامل شبکه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی و منابع انسانی، اطلاعاتی و فیزیکی با هدف تولید دانش و ارائه راه حل های نوآورانه مبتنی بر پژوهش در پاسخ به نیازهای ملی و محلی.

فعالیت ها
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور زیر ساخت پژوهشی، کتابخانهها و بانک های اطلاعاتی واحدهای دانشگاهی، آزمایشگاه های تخصصی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه؛
 • توسعه، تقویت، حمایت و هدایت طرح های پژوهشی برون سازمانی و کلان طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی مستقل از پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی، علم سنجی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه واحدهای پژوهشی جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛
 • ایجاد بستر لازم در نمایه سازی برون دادهای علمی دانشگاه از قبیل سمینار، مجلات و سایر پژوهش ها و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و واحدهای آن و سایر مؤسسات؛
 • تعیین رویکردهای پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت؛ با همکاری و مشارکت معاونت های موضوعی
 • بررسی و ارزیابی فعالیتهای دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛
 • شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی پژوهشی جامعه و دانشگاه.
 • استانداردسازی آزمایشگاه ها

خدمات الکترونیک