گروه تدبير و اندیشه کاربرد علوم هسته ای در صنعت و پزشکی

 

رياست گروه تدبير و اندیشه:

 • دكتر محمد ره گشای، واحد علوم و تحقیقات تهران

دبير گروه تدبير و اندیشه:

 • دكتر محمد ره گشای، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

اعضاي گروه :

 • دكتر فتح الله  بوذر جمهری، دانشگاه یزد
 • دكتر علیرضا خانچی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی
 • دكتر رضا سیاره، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی
 • امیر حسین فدایی، حوزه صنعت

موضوعات تحقيقات تخصصي:

 • امکان سنجی ساخت و تولید رادیوداروهای مورد استفاده در پزشکی هسته ای
 • شبیه سازی و طراحی وامکان سنجی ساخت شتابدهنده های صنعتی و پزشکی
 • امکان سنجی استفاده از سوختهای رادیو ایزوتوپی در سفینه های فضایی و کشتی ها و زیر دریایی ها در ایران ونیز طراحی و امکان سنجی ساخت باتریهای هسته ای
 • شبیه سازی و طراحی و امکان سنجی ساخت راکتورهای ماژولار خیلی کوچک   در ایران

Very Small Modular Reactor

 • شیبه سازی و امکان سنجی استفاده از روشهای درمانی نوین با استفاده ازپرتوهای یون ساز مانند پرتوهای نوترونی بمانند روشهای زیر:- BNCT (Beam Neutron Capture Therapy)- NCT (Neutron Capture Therapy)

  ونیز شیبه سازی و امکان سنجی استفاده از روشهای درمانی با استفاده ازپرتوهای غیر یون ساز بمانند:

  – HIFU (High Intensity Focus Ultrasound)

  – Hyperthermia

 • استفاده از تکنیکهای هسته ای در صنایع مختلف مانند ساختمانصنایع مختلف که با استفاده از تکنیکهای هسته ای کار میکنند مانند:RGT (Radio Grapy Test)- ساخت دستگاه

  – ساخت فلومترهسته ای

  – ساخت رطوبت سنج هسته ای

  و…

 • تجهیز نمودن آزمایشگاههای هسته ای و آشکار سازی و دوزیمتری در دانشگاهها و بیمارستانها ومراکز تحقیقاتی داخل کشور و آموزش پرسنل و نیز آموزش نرم افزارهای مورد نیاز آنها
 • مطالعه و امکان سنجی ساخت دستگاههای نوین پزشکی که با استفاده از تکنیکهای هسته ای کار میکنند شامل: دستگاههای تشخیصی یا تصویر برداری و درمانی
 • استاندارد سازی بر روی آشکارسازهاو دوزیمترهای مختلف