اعضای شوراي پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي

 • دكتر جمشيد صباغ زاده، رئيس پژوهشگاه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

 • دكتر محمدرضا اردكاني، معاون پژوهش و فناوري پژوهشگاه مركزي

 • دکتر ابراهیم واشقانی، معان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

 • دکتر محمود قران نویس، رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

 • دكتر مرتضي موسي خاني، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و احد قزوين

 • دكتر مجتبي علوي فاضل، رئيس مركز هماهنگي امور استان ها و هيات هاي امناي استاني دانشگاه

 • دكتر پيام نجفي، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

 • دكتر سيد مهدي رضايت، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي

 • دكتر سيد عباس شجاع الساداتي، رئيس پرديس بين الملل دانشگاه تربيت مدرس

 • دكتر سيد هژير بهرامي، استاد دانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي امير كبير

 • دكتر حسين ابراهيمي، مدير كل امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي

 • دكتر قاسم پير بلوطي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر كرد

 • دكتر داوود ثمري، مدير كل توسعه فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي

 • دكتر حميدرضا زماني زاده، مدير كل امور پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي