پژوهشگاه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

آدرس:  تهران،انتهاي بزرگراه شهيد ستاري(شمال)،ميدان دانشگاه،بلوار شهداي حصارك،سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

تلفن : 47914116 -021

نمابر : 47914276 -021

کدپستی 1477893855

آدرس پست الکترونیکی : CRI@iau.ac.ir